Voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN

Gelieve onderhavige algemene voorwaarden samen met onze privacy-regeling, die van toepassing zijn op het gebruik van deze site en alle transacties met AK Media, door te lezen. Bij het plaatsen van een bestelling, het geven van een opdracht, bevestigt u dat u onze voorwaarden gelezen, begrepen en geaccepteerd heeft. Onze levering aan u vindt uitsluitend plaats onder de onderstaande algemene voorwaarden. Hiervan afwijkende schriftelijke verklaringen die voorkomen op brieven of andere documenten uitgaande van de koper, worden door ons niet geaccepteerd. Afwijkingen van onze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn slechts met onze schriftelijke toestemming mogelijk. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend.

Prijzen en levering
De prijzen waarmee op deze site geadverteerd wordt zijn exclusief BTW, gelden alleen voor internetbestellingen. Onze aanbiedingen gelden voor u tot 30 dagen na bekendmaking, voor zover niet anders is aangegeven. Minimale afname is de verpakkingseenheid.

Levering en betaling
De levering geschiedt af Woerden. Wij dragen het risico tot aan de overdracht aan de vervoerder. Levertijden moeten schriftelijk worden vastgelegd. Voor vertragingen in levering en prestaties wegens overmacht en buitengewone gebeurtenissen (staking, lock-out) zijn wij niet aansprakelijk.
Betaling: particulieren contant, Ideal,vooruit per bank of giro of onder rembours, bedrijven op rekening na goedkeuring administratie.
De verzendkosten zijn gebaseerd op levering op 1 adres binnen Nederland en bedragen € 6,50. Bij een bestelling boven de 100 euro worden er geen verzendkosten in rekening gebracht. Verzendkosten naar Belgie bedragen € 13,00  ongeacht bestelgrootte.

Garantie
Zichtbare gebreken moeten uiterlijk 8 dagen na levering, verborgen gebreken uiterlijk tot aan het einde van de garantietermijn (6 maanden) schriftelijk worden gemeld. Bij een tijdig gemelde, terechte klacht zorgen wij in geval van materiële gebreken voor vervanging, in geval van reparatiewerkzaamheden voor verbetering binnen een redelijke termijn. Indien het voorgaande niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u verzoeken om annulering van de koopovereenkomst of een korting op de aankoopprijs krijgen. Overige vorderingen zijn uitgesloten, tenzij ze berusten op grove nalatigheid en opzet van onze kant. De klant draagt de kosten van het retour zenden van de vermeende gebrekkige waar. Mocht de reclamatie niet terecht blijken dan wordt voor de controlewerkzaamheden een redelijk bedrag in rekening gebracht.

Eigendomsvoorbehoud
Alle goederen blijven onze eigendom tot deze volledig zijn betaald: u mag de goederen slechts dan verwerken of verkopen zolang u niet in gebreke bent. De uit het doorverkopen ontstane vorderingen draagt u als klant tot onze zekerheid ten volle op ons over, wij machtigen u, herroepbaar, om t.b.v. onze factuur uit uw naam invorderingsmaatregelen te nemen. Deze invorderingsmachtiging wordt herroepen wanneer u uw betalingsverplichtingen niet nakomt. Inpandgevingen en eigendomsoverdrachten tot zekerheid zijn niet toegestaan. Het terugnemen van c.q. beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen door ons betekent niet dat wij van de overeenkomst afzien -tenzij de Wet consumentenkrediet van toepassing is.

Betaling
Wij leveren tegen contante, vooruit betaling, onder rembours of met Ideal. Bedrijven kunnen betalen op rekening na de eerste 2 bestellingen en goedkeuring van onze administratie. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting is de klant schadevergoeding verschuldigd en worden alle vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Bij achterstallige betaling hebben wij het recht om vanaf het betreffende tijdstip onverwijld rente wegens te late betaling ter hoogte van het officiële rentetarief van de bank voor open rekening- courantkredieten in rekening te brengen. Doet zich een wezenlijke verslechtering van uw financiële positie voor, dan hebben wij het recht de gehele resterende schuld op te eisen en bovendien zekerheden te verlangen.

Rechts- en forumkeuze, nietigheid van onderdelen van de overeenkomst
Op deze algemene voorwaarden en op alle rechtsbetrekkingen tussen u en ons is het recht van de Nederlandse Staat van toepassing.